سفرهای بین شهری خود را به اشتراک بگذارید

سامانه اینترنتی Carvanro برای در ارتباط قرار دادن مسافران با رانندگان مطمئن

چگونه کار می کند؟

کاروانرو یک سامانه اینترنتی است که از طریق آن مسافران و رانندگانی که مسیر یکسان دارند، می توانند سفر خود را به اشتراک گذاشته و با هم همسفر شوند.

چگونه کار می کند؟
جامعه ای قابل اعتماد

اگر پروفایل کاملی داشته باشید. شامل تاییدیه های مختلف و اکانت های شبکه های اجتماعی. اشتراک گذاری سفر میتواند مثل مسافرت با یک دوست باشد

درباره اعتماد بیشتر بدانید